Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

 

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące punkty skupu owoców, warzyw sezonowych i runa leśnego, w tym grzybów mają obowiązek dokonania zatwierdzenia i rejestracji swojej działalności.

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (podstawową) mają obowiązek dokonania rejestracji swojej działalności (produkcja pierwotna - oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory. Oznacza również zbieranie runa leśnego).

Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich mają obowiązek dokonania rejestracji swojej działalności (dostawy bezpośrednie dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego).

W przypadku prowadzenia tego typu działalności należy złożyć wniosek o wpis zakładu albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:
- Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594)
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774)
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., nr 115, poz. 672)

W/w rozporządzenie z dnia 17 maja 2011r. informuje, iż:

§ 3. 1

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, zwane dalej "punktami skupu grzybów", oraz podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa grzybów, zwane dalej "zakładami przetwórczymi", są obowiązane posiadać atesty na grzyby:
świeże, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej "ustawą", jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;
suszonych, pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.

2. Zakłady przetwórcze są obowiązane zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów.

§ 4.1

Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:
- wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach; pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

3. Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, o których mowa w ust. 1, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest.

§ 5.1

Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6

Grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu w opakowaniu.

§ 7.1

Nazwa "grzyby" może być stosowana w przetworach grzybowych zawierających grzyby, wodę, a także dodatek: soli (Na Cl), octu, cukru, tłuszczu, skrystalizowanego kwasu cytrynowego, kwasu askorbinowego, naturalnych przypraw, warzyw i owoców, zastosowanych w celu podniesienia walorów smakowo-zapachowych.

4. Nazwa może być uzupełniana określeniem:
   - "naturalne", jeżeli zalewa, w której znajdują się grzyby, składa się wyłącznie z wody i soli;
   - "duszone" albo "w sosie własnym" - dla przetworów grzybowych zawierających grzyby i sos własny powstający przy gotowaniu grzybów z ewentualnym dodatkiem soli, kwasów, o których mowa w ust. 1, naturalnych przypraw, warzyw i owoców.

5. Przetwory grzybowe, inne niż określone w ust. 2, powstające przy pomocy innych procesów technologicznych lub obróbki kulinarnej innej niż duszenie, a wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, muszą posiadać w oznakowaniu informację o tych procesach lub obróbce, zastosowanych przy przygotowywaniu danego przetworu grzybowego.

6. Do grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby stosuje się substancje dodatkowe na warunkach określonych w przepisach dotyczących dozwolonych substancji dodatkowych.

Punkt skupu grzybów surowych – wymagania:
Mając na uwadze bezpieczeństwo żywności i zapewnienie zdrowia konsumentom, należy spełnić wszelkie wymagania z zakresu zachowania higieny w miejscu składowania grzybów.
Pomieszczenie:

- powinno być wydzielone, czyste, przewiewne, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed dostępem insektów i gryzoni,
- nawierzchnia powinna być cała, równa, utwardzona, umożliwiająca utrzymanie higieny,
- ściany białkowane lub malowane w jasnych kolorach.

Wyposażenie punktu skupu:
- sprzęt do utrzymania higieny osobistej (zbiornik z wodą, ręcznik, mydło),
- sprzęt do utrzymania czystości pomieszczenia (wiadra, szczotki, ścierki),
- pojemniki na odpady powinny być zabezpieczone przed szkodnikami,
- wagi i skrzynki do tego celu powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
- w danym pomieszczeniu nie należy wykonywać czynności innych niż przewidziane.