Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (zobacz)

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” (zobacz)

Zagrożenia przy pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi  (zobacz)

Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 – 2020 (zobacz)
Film zrealizowany w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 dostępny pod adresem http://www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl/ w zakładce "do pobrania" w folderze "filmy".

Azbest (zobacz)

Stres w pracy (zobacz) (zobacz

Choroby zawodowe (zobacz)

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi (zobacz)

Czynniki biologiczne w środowisku pracy (zobacz)

Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

Formularz do pobrania

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012r., nr 0 poz. 890) niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, pracodawca jest zobowiązany przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacje z rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Formularz do pobrania

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy
Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom – art. 227 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza WSSE w Poznaniu – pracuje zgodnie z wymogami systemu zarządzania opisanym w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Potwierdzeniem spełnienia wymagań oraz kompetencji jest uzyskanie w 2008r. certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 936.

Spis innych laboratoriów akredytowanych przeprowadzających badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy. Informacje dostępne są na stronach PCA (www.pca.gov.pl)

 

 

powrót