Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno
Polish English French German Russian

wsse slider 22

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, lub innych substancji (pojedynczych lub złożonych), które wykazują efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, a wprowadzany jest do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego (art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Największą grupę suplementów diety stanowią produkty witaminowo-mineralne. Składnikami suplementów diety są różne substancje, jak np. aminokwasy, kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, luteina, probiotyki i prebiotyki, produkty pochodzenia roślinnego (zioła), pszczelego.
Czytaj więcej...

wsse slider 16

Od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające - obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaż bezpośredniej, MOL-e) - rolniczy handel detaliczny.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest ,oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

Czytaj więcej...

wsse slider 14

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia w obrocie żywności o nieprawidłowej jakości zdrowotnej

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w przypadku podejrzenia, że środek spożywczy może zagrażać zdrowiu lub życiu, a także stwierdzenia niespełnienia warunku wprowadzania do obrotu żywności w terminie jej przydatności do spożycia lub przed upływem daty minimalnej trwałości, należy dokonać reklamacji (zwrócić zakupiony produkt do miejsca zakupu). Zasadnym jest również zgłoszenie interwencji konsumenckiej do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informacja konsumenta przekazana osobiście, telefonicznie lub mailowo jest wystarczającym powodem do podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działań w ramach sprawowanego nadzoru. Konsument ma również prawo do uzyskania informacji, jakie działania zostały podjęte w związku ze złożoną interwencją. Żywność niewłaściwej jakości dostarczana przez konsumentów bezpośrednio do Powiatowych czy Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie może być uznana za próbkę do badań.

Czytaj więcej...

wsse slider 13

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

1. Uśmiercanie ryb w punktach sprzedaży detalicznej
Metoda - uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Czytaj więcej...

wsse slider 12

Na początku 2016 r. została przeprowadzona wspólna akcja Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej, której przedmiotem była zarówno ocena warunków przygotowywania posiłków dla pacjentów w szpitalach, jak i jakość oferowanych posiłków. Kontroli poddano placówki, które posiadają własne zaplecze kuchenne oraz obiekty, w których żywienie pacjentów zorganizowano w oparciu o catering. Wzorem lat ubiegłych część bloków żywienia znajdowała się pod bezpośrednim nadzorem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, natomiast pozostałe były oceniane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni sprawowali także bezpośredni nadzór nad firmami cateringowym, które świadczyły usługi żywieniowe dla placówek służby zdrowia.

Czytaj więcej...

W grudniu 2014 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI.

Główne cele rozporządzenia:
- ochrona zdrowia konsumentów
- zagwarantowanie konsumentom prawa do informacji dotyczących spożywanej przez nich żywności, a tym samym zapewnienie możliwości dokonywania świadomych wyborów w tym obszarze
- uniemożliwienie przedsiębiorcom wprowadzania konsumentów w błąd.

Czytaj więcej...

Uchwalono nowe tzw. „sklepikowe” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.  (pobierz)

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) zakłady, które:

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
- wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
- działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej...