Dzisiaj jest:
ul. Pocztowa 1-3, 63- 600 Kępno, infolinia: 62 78 23 238
Polish English French German Russian

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) zakłady, które:

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
- wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
- działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zatwierdzenie i rejestracja zakładu następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy – tryb zgłaszania podany w art. 64 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., nr 106, poz.730; załącznik 3).

Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz NIP,
- określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
- określenie lokalizacji lub miejsca prowadzenia działalności.

Do wniosku dołącza się między innymi aktualny odpis z KRS, albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Obowiązek rejestracji i zatwierdzenia zakładu określony jest w rozporządzeniu Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139, 30/04/2004 P. 0001 – 0054), które w art. 6 stanowi, iż„(...) każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego powiadamia właściwy organ, w sposób, jakiego wymaga ten ostatni, o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw. Jednakże, przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że zakłady są zatwierdzone przez właściwy organ, w następstwie przynajmniej jednej wizyty w miejscu funkcjonowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie prawa krajowego Państwa Członkowskiego, na terenie którego znajduje się przedsiębiorstwo”.

powrot